Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Tämä on Kuhmon Jäähalli Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuoja­seloste. Laadittu 10.1.2024.  

1. Rekisterin­pitäjä

Kuhmon Jäähalli Oy Osoite:
Martinpolku 5, 88900 Kuhmo  

2. Rekisteristä vastaava yhteys­henkilö

Jouni Kärnä
Toimitus­johtaja
044 294 0931
jouni.karna64@gmail.com  

3. Rekisterin nimi

Kuhmon Jäähalli Oy:n asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmä­rekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilö­tietojen käsittelyn tarkoitus

Organisaation asiakas­suhteiden hoito. Kerättyjä henkilö­tietoja voidaan käyttää markkinointi­tarkoituksiin henkilö­tietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen­tekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tieto­sisältö

– Nimi 
– Osoite  
– Sähköposti­osoite 
– Puhelinnumero 
– Tilaus- tai lisätieto­pyyntöjä koskevat tiedot 

Verkko­sivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tieto­turvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilasto­tietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilö­tietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännön­mukaiset tieto­lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähkö­postitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakas­tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteys­henkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkk­osivuilta, hakemisto­palveluista ja muilta yrityksiltä.  

7. Tietojen säännön­mukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko­puolelle

Tietoja ei luovuteta säännön­mukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tieto­järjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asian­mukaisesti. Kun rekisteri­tietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tieto­turvasta huolehditaan asiaan­kuuluvasti. Rekisterin­pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttö­oikeuksia ja muita henkilö­tietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työn­tekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

9. Tarkastus­oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin­pitäjälle. Rekisterin­pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterin­pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

10. Muut henkilö­tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilö­tietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilö­tietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin­pitäjälle. Rekisterin­pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tieto­koneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä teksti­tiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmä­tiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.  

Ensimmäisen kerran sivustolle saavuttaessa selain kysyy, sallitaanko evästeet ja millä rajauksilla. Selain tallentaa valitut asetukset tulevia vierailuja varten. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asian­mukaiselle toimimiselle.